ترجمه مقاله ایجاد یک مسیر لوله برای تبادل کننده حرارتی: یک مطالعه آزمایشی

ایجاد یک مسیر لوله برای تبادل کننده حرارتی یک مطالعه آزمایشی,خلاصه,یک مسیر مجزا مربوط به تبادل کننده حرارتی زمینی (ETHE) برای مطالعه در مورد حالت سرمایشی و گرمایشی ایجاد گردید ETHE از لوله ای به طول 50 متر با قطر عددی 10 سانتیمتر و ضامت دیواره 3 میلی متر ساخته شده است ETHE در 3 متری زیر زمین مدفون شده است هوا محصور شده به وسیله یک مکنده 400 واتیایجاد یک مسیر لوله برای تبادل کننده حرارتی: یک مطالعه آزمایشی خلاصه یک مسیر مجزا مربوط به تبادل کننده حرارتی زمینی (ETHE) برای مطالعه در مورد حالت سرمایشی و گرمایشی ایجاد گردید. ETHE از لوله ای به طول 50 متر با قطر عددی 10 سانتیمتر و ضامت دیواره 3 می...