ترجمه مقاله ارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی

ارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی,اهداف این مطالعه استفاده از ارزیابی اثر سلامت (HIA) به عنوان یک ابزار برای همکاری درون بخشی را با استفاده از پروژه هدایت شده HIA در شهر Gwang Myeong در کره آزمایش کرد,روش ها یک فرایند معمول برای HIA سریع مورد استفاده قرار گرفت در مرحله آزمایش، AegiNeung Waterside Park Plan به عنوان یکارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی اهداف: این مطالعه استفاده از ارزیابی اثر سلامت (HIA) به عنوان یک ابزار برای همکاری درون بخشی را با استفاده از تحقیق هدایت شده HIA در شهر Gwang Myeong در کره آزمایش کرد. روش ها: یک فرایند م...